Monthly Archives: June 2015

การสร้างเสริมบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่เราแสดงออกตลอดการใช้ชีวิตประจำวันก็คือบุคลิกภาพของเรานั่นเอง ซึ่งใช้เวลาหล่อหลอมขึ้นมาตั้งแต่เราเกิด สิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ พฤติกรรม การวางตัว สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อบุคลิกภาพของบุคคล ดังนั้นเราจึงควรสังเกตบุคลิกภาพของตัวเองหรือถามเพื่อน ไม่ก็คนในครอบครัวเพื่อช่วยสังเกตว่าเราควรแก้ไขบุคลิกภาพด้านใดหรือไม่ การฝึกฝนและแก้ไขบุคลิกภาพต้องใช้เวลายิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้น ดังนั้นหากพบตั้งแต่เด็กหรือก่อนเข้าสู่วัยทำงานจะได้แก้ไขได้ทัน เพื่อให้เรามีบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ

Posted in Uncategorized | Comments Off on การสร้างเสริมบุคลิกภาพ